KAPOKE MIKO

                                                                                

            Bocah tomboy kang lungguh ing ngarepku kuwi jenenge Cherry. Cherry Tanoyo lengkape. Cherry mono isih anyar ing  kampungku kene. Sakdurunge Cherry urip ing Semarang, awor karo simbahe. Nalika dak takoni ngapa kok pindah ing Sarirejo, Cherry kandha menawa melu Papahe. Papahe tibane kelairan desa Sarirejo. Dene Mamahe asli saka Semarang kana.
            “Apa ora penak ing Semarang to, Cher?”
            Cherry manggut. Anging piye maneh. Soale Papahe diserahi ngurus perusahaan beras ing Sarirejo kene.    Aku manthuk-manthuk krungu semaure Cherry.
            “Eh, kowe arep lumpia? Aku tas bae dikirimi Omaku ka Semarang.”
            “Tenane?”
            Cherry ngacungke jempole. Wah, ndeleng kuwi aku ora kathik mikir maneh. Langsung njawab iya. Cherry banjur menehi isyarat supaya aku nunggu sedhela. Dheweke arep mlebu lan njupuk lumpia dhisik. Aku mung manthuk kaya beo. Dene Cherry banjur bablas menyang njero omahe. Ora nganti limang menit Cherry bali karo nggawa baki. Ing dhuwure baki mau wus ana lumpia cacah papat lan es jeruk.
            “Byuh, kok repot-repot men, Cher?” kandhaku karo mandeng si banyu ngombe.
            “Halah, wong banyu ngombe kok repot. Ayo dipangan.”
            Cherry manggakne aku. Aku mesem karo njupuk lumpia. Byuh, jan enak tenan rasane. Beda karo lumpia-lumpia sing di dol ing kantin sekolah. Lumpia ing kana cilik tur isine ora padet. Nanging lumpia sing diwenehi Cherry kuwi beda. Isine akeh tur krasa bumbune. Wiih, umpamane pas mulih aku digawani mesti geleme! Hihihihihi...
            Lagi asyik-asyik mangan lumpia, dumadakan...der! Ana bal mabur saka jaba banjur ngantem kaca omahe Cherry. Aku karo Cherry jumbul lan njerit sak kayange. Duh, jan sapa ta kuwi sing kurang penggaweyan? Aku mlaku metu karo clilang-cliling nggoleki sapa sing nendang bal ora ngati-ati kuwi. Durung nganti semenit bocahe muncul karo malang kerik.
            “Ta, kowe eruh balku?” takone Miko angkuh.
            Aku unjal ambegan. Kok ana ta bocah ora kaya ngene. Takone kasar, malang kerik sisan. Iih, marahi kudu ngethaki bae! Batinku jengkel.
            “Lha kowe piye mau? Kan kowe sing nendang.”
            “Wo, bocah! Ditakoni malah takon balik!” kandhane Miko cereng.
            Aku gedheg-gedheg. Mbok yo nek takon ki sing apik, batinku. Durung nganti ngomong maneh, Miko ujar ,”Ndang jupukno!”
            “Ndak isa!”
            Aku lan Miko noleh ing arahe swara. Katon Cherry mlaku nyedhak karo nggawa bale Miko.
            “Yen kowe arep njupuk bal, jupuken dhewe. Aja akon wong liya.”
            “Ya wis kene,” jawabe Miko karo mbesengut lan ngacungne tangane.
            “Lho, mosok ngono iku. Sing apiklah. Kowe ki wis salah, malah nyentak-nyentak,” tegese Cherry.            Aku melongo. Biasane ora nate ana bocah kene sing wani karo Miko. Ora merga Miko, nanging marga Bapake. Lha piye sangger ana masalah mesti lapor karo Bapake. Mengko Bapake nekani si bocah sing dadi mungsuhe Miko, banjur diseneni. Hara, apa ora megelne? Kerana kuwi yen tukaran karo Miko mending ora usah diterusne. Timbang mengko Bapake sing maju, malah blai.
            “Aja mendelik. Mengko mripatmu cepot,” Cherry maneni Miko.
            Waduh! Aku gage nggeret Cherry ngalih. Tekan ing ngisor tritisan omahe aku banjur bisik-bisik ,”Wis, Cher. Mengko kowe dikandhakne Bapake lho.”
            Siapa takut? Biar saja. Kalau Bapaknya datang biar Cherry yang bicara.”
            Blaik iki! Aku dremimil njero ati. Donga moga-moga Cherry aja nganti ditemoni Bapake Miko. Bapake Miko mono medeni. Gedhe dhuwur, ireng, lan rada brangasan. Anging dongaku ora keturutan. Tas bae mingkem lha kok ana wong cluluk ,”Woi, endi sing jenenge Cherry! Ayo metu! Masa bale anakku kok ora oleh dijupuk.”
            Cherry noleh, arep mlangkah nyedhaki. Tapi, aku nyegah. Aku wedi menawa mengko Paklik Mudi, Bapake Miko, kalap. Hiii...Sakwalike, Cherry malah ora wedi. Kenya kang umure setahun luwih enom saka aku kuwi malah mesem. Dheweke malah ngandhani aku supaya ora wedi.
            Saya, Pak. Saya Cherry.”
            Cherry santai mlaku nemoni Paklik Mudi.
            “Oh, kowe?” Paklik Mudi mlintir brengose. “Ngapa bale anakku ra mok wehne?”
            Cherry mesem. “Mari masuk dulu, Pak. Tidak enak bicara di jalan,” ujare Cherry nganggo basa Indonesia kang sopan.
            Ora dinyana Paklik Mudi nuruti karepe Cherry. Aku sing ngadeg ing mburine Cherry mung mlongo weruh kahanan mau. Karo wedi-wedi aku mlaku  nempel marang Cherry, nganti tekan ruang tamu. Sakwise kuwi Cherry njupuk bal duwene Miko nuli digawa mlebu menjero.
            Sak durunge nguwehne Cherry njlentrehake ,”Saya sebenarnya tidak berniat menahan bolanya Miko. Tapi, terpaksa saya lakukan. Miko menendang bola sampai mengenai kaca jendela. Itu buktinya."
            Cherry nunjukake bukti lemah kotor kang nempel ing cendela omahe. “Tapi, bukannya minta maaf, Miko malah marah-marah. Kata-katanya kasar. Begitu, Pak.
            Paklik Mudi katon ora percaya. Aku banjur manek-manekne omong ,”Enggih, kok Paklik. Leres sanjange Cherry. Wau nggih ngaken kula mendhetne, nanging sanjange kasar. Mboten sae.”
            Paklik Mudi klicutan. Sakwise kuwi banjur pamitan, ora noleh-noleh maneh. Bal sing kudune digawa mulih malah ketinggalan. Aku karo Cherry pandeng-pandengan. Cherry sadar dhisikan. Bocah kuwi gage mlayoni Paklik Mudi, ngandhani menawa bale keri. Kasep! Paklik Mudi wis ora katon maneh.
            Ora let suwe, ana wong uluk salam. Cherry lan aku metu saka njero omah, nemoni si tamu. Jebule Paklik Mudi karo anake, Miko.
            Kandhane ,”Cherry, Tita...aku njaluk sepura. Iki Miko uga arep njaluk sepura sisan.”
            Kosokbaline Miko katon yen owel. Nanging dheweke ora isa apa-apa nalike dipendeliki Bapake.  
            “Sepurane, Cher. Sepurane Tita.”
            Aku karo Cherry manthuk. “Iyo,” saurku lan Cherry barengan.
            “Rungokno kupingmu kuwi, sesuk meneh aja dibaleni. Kowe ngisin-isini.”
            Aku karo Cherry pandeng-pandengan, nuli kamikekelen sakwise Miko lan Bapake bali. Sakbare dina kuwi, sikape Miko berubah. Kapok, ora wani nyenthe-nyenthe kaya biyen maneh.  Apamaneh marang aku lan Cherry. Embuh kenapa. Mungkin dheweke dituturi akeh-akeh karo Bapake sakmarine teka omahe Cherry kae. Hihihihi...
           

Terbit di Jaya Baya, Minggu I Februari, 2017
           


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Buah Menebar Kebaikan Lewat Sedekah

Vitalis Perfumed Moisturizing Body Wash: Antara Mood, Social Distancing, dan Corona

MARI BELAJAR MERAJUT BAGIAN 1 : SIMBOL DAN MACAM-MACAM TUSUKAN DASAR

KEGEDHEN EMPYAK KURANG CAGAK

Ekowisata Jaga Hutan Papua